Velkommen til Rødovre Skole

Rødovre Skole er en skole, hvor samværet mellem børn og voksne kendetegnes ved engagement, aktivitet og tryghed.
Skolens hverdag bygger på fælles mål og aftaler for såvel undervisnings- som fritidsdel og for sam-arbejdet mellem de to områder.
 
Målsætning for undervisningsdelens vedkommende omfatter dette:
Undervisningens indhold og form, elevmedbestemmelse, skole-hjemsamarbejde og teamsamarbejde.
 
 
Det betyder at Rødovre skole er en skole, hvor undervisningen skal udvikle elevernes evne til at opleve og forstå sammenhænge, deltage i demokratiske processer, vurdere etisk værdigrundlag, undre sig, eksperimentere og se nye veje.
Undervisningen tilrettelægges, så den tilgodeser elevens intellektuelle, følelsesmæssige, sociale og fysiske udvikling.
Varierede arbejdsmetoder medvirker til at bevare og styrke den enkelte elevs lyst til aktiv deltagelse og til at lære.
Fælles oplevelser på og uden for skolen medvirker til, at eleverne opnår en styrket samhørighed og et nært tilhørsforhold til skolen.
Rødovre skole er en skole, hvor elevernes aktive deltagelse i skolens virksomhed bevarer og udvikler deres selvværd og selvtillid, og hvor eleverne gennem demokratisk medbestemmelse påtager sig medansvar for sig selv og fællesskabet.
 
Rødovre skole er en skole, hvor forældresamarbejdet er ligeværdigt og gensidigt forpligtende og har baggrund i parternes kendskab til hinandens forventninger og roller.
Samarbejdet omfatter alle sider af elevens skoleliv og medvirker til, at den enkelte elev oplever sam-menhæng og mening i dagligdagen.
 
Det er et mål, at forældrene deltager aktivt i skolens liv.
         
 
Peter Hertz
Skoleleder
 
   
 
Henry Heerup-maleriet er Rødovre Skoles officielle vartegn.
Billedet viser skolens gamle portbygning set fra Rødovrevej ind mod skolegården og "Fløjtespilleren". Den karakteristiske røde Rødovre Kirke, der ligger overfor skolen, er placeret i baggrunden.
Maleriet er et bestillingsarbejde fra 1974, hvor elever og personale indsamlede
2000 kr i forbindelse med skolens 225 års jubillæum. Statens Kunstfond bevilgede 6000 kr, hvilket muliggjorde købet.
Maleriet blev oprindeligt ophængt i elevkantinen, men hænger i dag på skolens kontor.
 
                        
          Foto: Niels Ulrich Hansen/ GalleriVent                        Foto: G
 
 
Anne Marie Carl Nielsen
 
Da ”Fløjtespilleren” i 1933 blev opstillet i Nr. Lyndelse stod det med sin dreng i bronze i et hjørne af præste-gårdens have. Her havde han udsigt over de marker og det fynske landskab, hvor den lille Carl August gik rundt og vogtede køer, mens han spillede på sin bror Sofus’ pilefløjte. Et landskab, som mange har ment at kunne spore i Nielsens musik.
 
Både omgivelserne og udsigten er med årene blevet begrænsede af boligbyggeri, men monumentet har dog stadig sin plads, hvor det hører hjemme: i en lille lomme af naturen med drengen, der drømmende - men opmærksomt - lytter efter naturens puls; efter den rytme, som for kunstnerægteparret Carl-Nielsen gik igen-nem al kunst: det levende. Med sin fløjte gjort af piletræet, hvis stub han sidder på, har Fløjtespilleren gjort naturen til musik, skabt musik af naturen.
 
Monumentet består foruden drengen i bronze af en bronzemedaljon indføjet i soklen. Den portrætterer den voksne komponist og forener således to sider af Carl Nielsens personlighed: barnet, der hurtigt fattede interesse for livets melodi, og den modne kunstner, der levede drømmen ud og efterhånden blev et symbol på det landskab, han voksede ud af.
 
I 1939 blev monumentet opstillet i en bronzekopi ved Rødovre Skole, hvor værket bærer titlen ”Drengs drøm, mands dåd”.
”Fløjtespilleren” blev i 1933 opstillet ved landevejen mellem Odense og Fåborg og er tænkt som et monument ikke blot over Carl Nielsen men i det hele taget over hans barndom på Fyn.
(Odense Bys Museer • Overgade 48 • DK-5000 Odense C)
 
 

Rødovre Skoles sang

Giv os frihed til at være
Giv os ro så vi kan lære
Giv os plads, så vi kan lege
- mulighed for nye veje
Folkets skole i vort land
tro på os og det, vi kan

Forfattet til Rødovre Skoles 100 års
jubilæum i 1991       
I 2010 blev der tilføjet 2 strofer:
    
 
Vi skal lære hele livet
Bruge alt det vi fik givet
Vi vil følge vore drømme
-lade fantasien strømme
Alt vi kan og alt vi vil
se hvad det kan drives til
 
I vor skole kan vi mærke
Sammenhold det gør os stærke
Og med vilje er der vej (ve-ej)
- selvom verden ændrer sig
Byg på tillid ej på trods
vores fremtid det er os